ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
Samut Sakhon Provincial Court
News
วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา นางปิยพร พรหมเทศน์ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอนุเทพ อินทรชิต ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรสาคร และข้าราชการศาลจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสม ยุวดีรักษา บิดาของ นางสาวกมลวรรณ ยุวดีรักษา เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา นางปิยพร พรหมเทศน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร และนายอนุเทพ อินทรชิต ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมประชุม อ.ก.บ.ศ.ภาค ๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายบุญชัย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ทั้งนี้ได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาของศาลจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมไชยศรี ชั้น ๓ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นางปิยพร พรหมเทศน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้ารับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นางปิยพร พรหมเทศน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ให้แก่ นายนัสวี เหมอุดม นักศึกษาฝึกงาน หลักสูตรนิติศาสตร สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนางสาวนรีพร ศรีภิรมย์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในโอกาสที่ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ คน วันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา นางปิยพร พรหมเทศน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ นายบุญชัย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ สอบปากเปล่าผู้สมัครคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายบุญชัย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานคณะอนุกรรมการในการสอบคัดเลือกดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร

 
  

     
     
     
TAB ข่าวสารประชาสัมพันธ์

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image